Get Adobe Flash player

Javne nabavke - poslednje objavljeno

HET-JN-09/15 Robe za potrebe bifea i kabineta Uprave Preduzeća, LOT A - poništenje postupka

HET-JN-09/15 Robe za potrebe bifea i kabineta Uprave Preduzeća, LOT A - poništenje postupka

HET-JN-09/15 Robe za potrebe bifea i kabineta Uprave Preduzeća, LOT A - poništenje postupka - Odluka o poništenju postupka javne nabavke (pdf) (objavljeno 13. avgusta 2015.)        

HET-JN-54/15 Nabavka dva seta ugljenih brtvila na HET 1 - poništenje postupka

HET-JN-54/15 Nabavka dva seta ugljenih brtvila na HET 1 - poništenje postupka

HET-JN-54/15 Nabavka dva seta ugljenih brtvila na HET 1 - poništenje postupka - Odluka o poništenju postupka javne nabavke (pdf) (objavljeno 13. avgusta 2015.)        

HET-JN-68/15 Nabavka rezervnih djelova za 14,4 kv postrojenje na HET 1 ( ponovljeni postupak ) - poništenje postupka

HET-JN-68/15 Nabavka rezervnih djelova za 14,4 kv postrojenje na HET 1 ( ponovljeni postupak ) - poništenje postupka

HET-JN-68/15 Nabavka rezervnih djelova za 14,4 kv postrojenje na HET 1 ( ponovljeni postupak ) - poništenje postupka - Odluka o poništenju postupka javne nabavke (pdf) (objavljeno 13. avgusta 2015.)        

HET-JN-29/15 Rekonstrukcija barake Službe održavanja u Podtuhoru - poništenje postupka

HET-JN-29/15 Rekonstrukcija barake Službe održavanja u Podtuhoru - poništenje postupka

HET-JN-29/15 Rekonstrukcija barake Službe održavanja u Podtuhoru - Odluka o poništenju postupka javne nabavke (pdf) (objavljeno 13. avgusta 2015.)        

HET-JN-67/15 Zamjena SCADA sistema u disprečerskom centru HET-a

HET-JN-67/15 Zamjena SCADA sistema u disprečerskom centru HET-a

HET-JN-67/15 Zamjena SCADA sistema u disprečerskom centru HET-a- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (pdf) (objavljeno 11. avgust 2015.)        

PHECapljina

     PHE Čapljina je reverzibilna pumpno-akumulaciona hidroelektrana sa vlastitim prirodnim dotokom u gornji kompenzacioni bazen Hutovo. Elektrana koristi vode vlastitog slivnog područja nizvodno od brane Gorica do gornjeg kompenzacionog bazena Hutovo i prelivne vode međudotoka između brane Grančarevo i brane Gorica kao i ispuštene vode iz akumulacije Bileća. Osim vlastite proizvodnje u turbinskom radu PHE Čapljina može da obavlja i  druge funkcije važne za elektroenergetski sistem.
     PHE  Čapljina  pored  pumpnog   pogona  može  da  radi  I  kao  kompenzator,  tj.  da proizvodi ili uzima iz mreže reaktivnu energiju i to kako u turbinskom tako i u pumpnom radu (2 x 160 MVAr); ±32 kV odnosno za ±1 kV 10MVAr). Sve te vrste pogona su moguće, jer je elektrana opremljena reverzibilnim agregatima sa pumpnim turbinama direktno spojenim sinhronim motor-generatorima.
     U turbinskom pogonu vratila agregata rotiraju u jednom smjeru propuštajući pri neto padu od 213 m svaki po 112.5 m3/s vode i dajući u energetski sistem po 210 MW. U pumpnom, obrnutom smjeru okretanja uzimaju iz donjeg kompenzacionog bazena Svitava svaki po 85 m3/s vode koju pumpanjem prebacuju u gornji kompenzacioni bazen Hutovo, uzimajući pri tome iz energetskog sistema svaki po 210 MW. Za režim pumpnog rada potrebno je preuzeti iz elektroenergetskog sistema 1.35 kWh da bi se u turbinskom radu od te prepumpane vode proizveo 1kWh. Elektrana je puštena u pogon 1979. godine. Do 1992. godine PHE Čapljina je radila u sistemu Hiroelektrana na Trebišnjici, a od 1992. godine elektrana je u sistemu Elektroprivrede HZHB Mostar.

 

 OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
 Osnovni podaci  broj agregata:  2
 tip agregata:  Francis reverzibilna
 instalisana snaga (MW):  2x210
 instalisani protok (m3/s):  2x112,50
 tehnički minimum (GWh):  140
 srednja godišnja proizvodnja (GWh):  400
 energija od 1m3  vode (kWh):    0,52-0,55
 količina vode za 1kWh (m3/s):    1,92-1,82
 Dotoci, 
 akumulacije,
 padovi
 srednji godišnji dotok (m3/s):  
 zapremina akumulacije (mil. m3)  ukupna:  7.23
 korisna:  6.47
 mrtav prostor:  0.76
 energetska vrijednost akumulacije (GWh):  3.40
 kota gornje vode (m.n.m.)  maksimalna:  231.50
 prosjčna:  227.00
 minimalna:  224.00
 kota donje vode (m.n.m.):  3.00
 bruto padovi (m)  maksimalni:  228.50
 prosječni:  224.00
 minimalni:  221.00