het@het.ba +387 (059) 260-213

Одбор за ревизију

Одбор за ревизију се састоји од 5 (пет) чланова. Чланови одбора бирају се из реда акционара, или других лица изван предузећа, на период од четири године, уз могућност поновног избора. Одбор за ревизију бира из својих редова предсједника и замјеника предсједника одбора.

Надлежности Одбора за ревизију су сљедеће:

  1. именује вањског ревизора,
  2. именује директора одјељења за интерну ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није извршио именовање у року од 30 дана од дана када је исти обавијештен у складу са чланом 30. став 5. овог закона,
  3. размотри годишњу студију ризика и план ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагањаи на одговарајући начин коригована,
  4. размотри студију ризика из претходног става и план ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је главни ревизор именовао директора одјељења за интерну ревизију предузећа,
  5. осигура да одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизију,
  6. осигура да интерне контроле предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
  7. поднесе надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
  8. консултује се са главним ревизором у погледу независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање одјељења за интерну ревизију сваке двије до три године,
  9. осигура да одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима.

Предсједник Одборa за ревизију Хидроелектрана на Требишњици:

Зоран Божић