het@het.ba +387 (059) 260-213

Скупштина акционара

Скупштина акционара је највиши орган предузећа, а чине је акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине, као и њихови овлаштени пуномоћници. Скупштину сазива Надзорни одбор, а одржава се једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године. Радом Скупштине предсједава предсједник скупштине који се бира на приједлог Надзорног одбора или акционара.

Скупштина предузећа надлежна је да:

 1. доноси Статут предузећа,
 2. доноси измјене и допуне Статута које морају бити нотарски потврђене,
 3. утврђује пословну политику предузећа усклађену са заједничком пословном политиком групације – Мјешовитог Холдинга ЕРС,
 4. усваја годишњи план и извјештаје о пословању,
 5. доноси Пословник о свом раду на приједлог предсједника скупштине и друге пословне акте у складу са законом и Статутом,
 6. доноси Етички кодекс,
 7. доноси трогодишњи план пословања и ребалансирани план пословања усклађен са плановима пословања групације – Мјешовитог Холдинга ЕРС,
 8. доноси програм инвестиција за плански период, у складу са планом пословања,
 9. именује, оцјењује успјешност у раду и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама,
 10. одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 11. одлучује о статусним промјенама, промјенама правне форме и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 12. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, уз претходну писмену сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 13. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 14. даје одобрење на одлуке Надзорног одбора о додјели донација,
 15. одлучује о повећању и смањењу основног капитала предузећа уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 16. одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима, уз сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 17. одлучује о оснивању нових предузећа или пословних јединица и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 18. одлучује о остваривању захтјева предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора или појединим акционарима у вези са накнадом штете настале при оснивању, куповини или вођењу пословања предузећа,
 19. одлучује о подношењу захтјева Матичном предузећу за накнаду штете изазване радњама или поступањима Матичног предузећа, којима је предузеће доведено у положај да изврши за себе штетан правни посао, или да на своју штету нешто учини или пропусти да учини,
 20. одлучује о заступању предузећа у судским поступцима који се воде против чланова Надзорног одбора и Управе предузећа или евентуалним поступцима против чланова других органа предузећа,
 21. одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом предузећа.